Filters

Publicaties

Eerste ervaringen met KEI

Advocaat Tom van Malsen over zijn eerste ervaringen met de resulaten van KEI, het programma Kwaliteit en Innovatie dat beoogt het bestuursprocesrecht en het burgerlijk procesrecht te...

lees meer

Octrooi- en Unierecht

Een artikel over de wrijvingen tussen het zich ontwikkelende Unierecht op het gebied van het octrooirecht, met wat wij in Nederland nationaal over dit rechtsgebied dachten en denken.

lees meer

Toepasselijkheid huurtitel 7.4 BW op IT

 • Louis Jonker
 • ICT-recht, Huurrecht
 • Artikel
 • publicatiedatum:

Anders dan de kooptitel 7.1 BW speelt de huurtitel 7.4 BW weinig rol van betekenis in discussies over de juridische kwalificatie van IT-contracten. De verwantschap is echter groot. Het huurregime...

lees meer

Wraakporno op internet

Wraakporno is het uit wraak via het internet verspreiden van vertrouwelijke, intieme gegevens van de ex-partner. Tot op zekere hoogte is het mogelijk om daders van deze gedragingen...

lees meer

Digitaal huisrecht

Rechtsbescherming tegen de overheid vraagt om grenzen aan strafvorderlijk onderzoek. De huidige grenzen in het Wetboek van Strafvordering zijn ingegeven door een 20e eeuwse, plaatsgebonden kijk...

lees meer

De aarde is plat. Over de terminologie van het kinderpardon en de wonderlijke betekenis die daar volgens de hoogste bestuursrechter door de staatssecretaris aan gegeven mag worden: hoe gekker de invulling hoe terughoudender de rechterlijke toets.

Op 4 maart 2015 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in een viertal uitspraken de zeer strikte interpretatie van het Kinderpardon door de staatssecretaris...

lees meer

De AVG en transparantie

Dit artikel legt eerst de link tussen transparantie en regie van burgers (betrokkenen) op hun persoonsgegevens. Daarna worden de onderdelen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)...

lees meer

Zorgfraude, (big) data en nudging

Voor de zorgsector waar privacy en het beroepsgeheim tot de centrale waarden behoren, is dat een extra bedreiging. Wat betekent big data voor de zorg? In de preadviezen voor de jaarvergadering...

lees meer

Zijn Bitcoins geld?

Het zal niet lang meer duren voor cryptogeld een geduchte concurrent is van de meer "wereldse" valuta, zonder dat de wereld daar nog banken en overheden voor nodig heeft. In dat licht is het dus...

lees meer

Bom onder het internet?

 • Dirk Visser
 • Auteursrecht
 • Artikel
 • publicatiedatum:

De rechtspraak van het Hof van Justitie EU over de auteursrechtelijke ‘mededeling aan het publiek’ is volop in ontwikkeling. Het Hof is een nogal eclectische omstandighedencatalogus aan het...

lees meer

Recht op eigen taart

De Europese Commissie stelt voor om een nieuw naburig recht te introduceren voor uitgevers van perspublicaties. In deze bijdrage wordt dat voorstel kritisch besproken en wordt gekeken wat de...

lees meer

Klagen over rechters: goed geregeld?

In deze bijdrage wordt aan de hand van twee concrete zaken de behandeling van klachten tegen staatsraden, raadsheren en advocaten-generaal besproken. De Wet op de rechterlijke organisatie en de...

lees meer

Het voetspoor van Smallsteps

In deze bijdrage bespreekt de auteur[1] de effecten van het Smallsteps-arrest voor pre-pack- en andere insolventieprocedures. Tevens besteedt hij aandacht aan de gevolgen van het arrest voor de...

lees meer

Adoptie in beweging

De afgelopen jaren worden we in de kranten met enige regelmaat opgeschrikt door berichtgeving over illegale opneming van kinderen met als doel ze te adopteren en een veilig thuis te bieden. Soms...

lees meer

Onrechtmatige hinder

In deze bijdrage stelt de auteur een uitspraak van de Hoge Raad centraal, waarin is uitgemaakt dat het verkeren in een rechtmatige situatie, toch kan leiden tot het onrechtmatig toebrengen van hinder.

lees meer

Zo. Nu een artikel

In deze bijdrage wordt uiteengezet waarom drie woorden in een grammaticaal correcte en gebruikelijke volgorde als onderdeel van een slagzin niet auteursrechtelijk beschermd zijn....

lees meer

AI en de rechtspraak

In een periode van groeiende argwaan tegenover het vermogen van digitale technologie en ‘techbedrijven’, ambieert de rechterlijke macht een stap verder te zetten dan het enkele digitaliseren van...

lees meer

Ontruimingstitel gehaald, en dan?

Vorig jaar, in 2017, zijn er circa 13.500 vonnissen gewezen waarin een vordering tot ontruiming van een huurwoning is toegewezen. Slechts in circa een kwart van de gevallen kwam het tot een...

lees meer

Noot bij ECLI:NL:TGZCTG:2016:328

Klacht tegen psychiater/psychotherapeut. IGZ verwijt verweerder betrokken te zijn bij het stellen van zware diagnoses bij patiënten, zonder dat deze diagnoses voortvloeien uit de werkelijke...

lees meer

Het internetvergeetrecht

Vijf jaar vocht Mario Costeja González tegen Google. De inwoner van Coruña verlangde van de zoekmachine dat, in het geval er op zijn naam wordt gezocht, twee korte berichten uit de zoekresultaten...

lees meer

Lessen leren uit KEI

De redactie van het Tijdschift voor Internetrecht heeft auteur gevraagd een opiniestuk te schrijven over KEI. Zij heeft graag gehoor gegeven aan het verzoek. Er valt immers heel wat te leren van KEI.

lees meer

Notariaat en innovatie

Op verzoek van de KNB hebben wij de verwachte impact van innovatie op het Nederlandse notariaat onderzocht. Trends als de opkomst van IT platforms en hybridisering van juridische beroepen lijken...

lees meer

Het naadje van de causaliteit

Causaliteit is het cement van het universum. Causaliteit houdt dus ook de juridische kosmos bijeen. Dat idee leeft echter niet zo onder juristen, laat staan dat ze de praktische consequenties...

lees meer

Uniekaas of linguïstische eenheid

Kan de merkhouder van het merk Uniekaas bezwaar maken tegen het gebruik van de aanduiding Unique Cheese voor kaas in heel Europa? In afwachting van HvJ EU in DHL/Chronopost inzake ‘webshipping’....

lees meer

Experimenteren met informeren

Dit artikel heeft betrekking op het privaatrecht, waarin de ‘geïnformeerde individuele keuze’ geldt als een belangrijk vertrekpunt voor regulering van onder meer informatieverplichtingen van...

lees meer

Het wetsvoorstel Franchise

Op 12 december 2018 is een nieuw wetsvoorstel Franchise ter consultatie voorgelegd. In Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt een nieuwe titel over de franchiseovereenkomst geïntroduceerd. Wat...

lees meer

Platformwerkers verdienen meer!

Veel platforms presenteren zich uitdrukkelijk als een soort digitaal prikbord waar de vraag en aanbod van diensten wordt gematched. Ze doen er alles aan om te voorkomen dat ze als werkgever...

lees meer

Opdrachtgeversauteursrecht (met naschrift)

 • Dirk Visser
 • Auteursrecht
 • Artikel
 • publicatiedatum:

Het auteursrecht op een in opdracht gemaakt werk komt van rechtswege toe aan de opdrachtgever. Dat is een regel waarvan we dachten dat die niet bestond in het Nederlandse auteursrecht. Sinds kort...

lees meer

Repliceren in IE-zaken

In nummer 10 van Berichten Industriële Eigendom heeft Jan Brinkhof uitgebreid en kritisch gereageerd op het boekje Motiveren in IE-zaken van Dirk Visser. Brinkhof reageert ook op zijn oratie , op...

lees meer

Wetgeving en de toets der kritiek

De ex-antewetgevingstoetsing heeft sinds 1990 onder invloed van met name het streven naar vermindering en vereenvoudiging van regelgeving een hoge vlucht genomen. Het lijkt er echter op dat juist...

lees meer

Onpartijdige rechtswetenschap?

Recentelijk is in de media veel aandacht geschonken aan gevallen van beïnvloeding door opdrachtgevers van (rechts)wetenschappelijk onderzoek. Veel nadruk ligt daarbij al snel op pogingen van...

lees meer

Verruiming van adoptiemogelijkheden

De auteur gaat in op de verruiming van adoptiemogelijkheden, zoals voorgesteld in wetsvoorstel 30551 , waarbij niet alleen Boek 1 BW, maar ook de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie...

lees meer

AI en IE - Ja of nee?

Artificial Intelligence (AI) stelt de mens in staat steeds meer functies die we tot voor kort als ‘typisch menselijk’ beschouwden te outsourcen naar informatiesystemen. Uitgerust met voldoende...

lees meer

Het Programma onder de Omgevingswet

Een programma geeft aan hoe de gemeente de omgevingsvisie of onderdelen daarvan wil realiseren. Het kan concrete maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de leefomgeving...

lees meer

Open access

 • Dirk Visser
 • Auteursrecht
 • Artikel
 • publicatiedatum:

Open Access is great, but killing academic journals is not. Also on the internet, there is no such thing as a free lunch. Peer review, editing and keeping articles available online all cost...

lees meer

Het vergeetrecht vijf jaar later

Zo een vijf jaar geleden wees het Hof van Justitie van de Europese Unie arrest in de zaak van Google Spain tegen Mario Costeja González . Daarin erkende het rechtscollege het recht om te worden...

lees meer

Een Italiaanse voertuiglift in Finland

Bij alle discussies over de al of niet gewenste verdere uitbreiding van de Europese Unie en de vraag of er een Europese Grondwet moet komen en zo ja, hoe die er dan uit moet zien, zouden we haast...

lees meer

Participatie onder de Omgevingswet

Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het verplicht om het in het kader van een omgevingsvisie, programma of een omgevingsplan participatie toe te passen en daarvoor als gemeente...

lees meer

Le plaisir de se voir digitalisé

 • Dirk Visser
 • Auteursrecht
 • Artikel
 • publicatiedatum:

Iedere juridische wetenschapper heeft de behoefte, de autonome drang, om vanuit zijn enthousiasme voor zijn vakgebied informatie over dat vakgebied, nieuwe ontwikkelingen en vooral zijn eigen...

lees meer

Courts and Artificial Intelligence

 • Dory Reiling
 • ICT-recht
 • Artikel
 • publicatiedatum:

This article explores the use of artificial intelligence (AI) in courts of law. AI raises any number of questions for courts and judges. Importantly, what can AI do for the administration of...

lees meer

Data commons: publiek goed

 • Jan Smits
 • ICT-recht
 • Artikel
 • publicatiedatum:

Elke activiteit op internet, van a-sociale media tot aan het lezen van e-mail of website wordt op enigerlei wijze gelogd, verzameld en doorverkocht. Die verzamelde data gaan wel OVER ons maar...

lees meer

The paradigm of managerial law

The purpose of this article is to suggest an answer to a basi question: how to structure the main legal course in a business school curriculum? In the search of a strating point, one is inclined...

lees meer

Vaccinatie verplicht voor werknemers?

 • John Lousberg
 • Arbeidsrecht
 • OpenNoot
 • publicatiedatum:

Eind 2020 werd in de Volkskrant de vraag gesteld of een werknemer ontslagen zou mogen en kunnen worden als hij zou weigeren gevaccineerd te worden tegen COVID-19.[1] De vraag werd in de krant met...

lees meer

JurisdICTie: cookies van andermans deeg

 • Jan Smits
 • ICT-recht
 • Artikel
 • publicatiedatum:

Informatie- en telecommunicatietechnologie vloeien samen, zegt iedereen die het kan weten. De convergentie die zich onder onze ogen voltrekt, gaat volgtijdelijk ongeveer als volgt: eerst...

lees meer

Aansprakelijkheid voor vaccinatieschade

 • Raimond Giard
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Artikel
 • publicatiedatum:

Soms worden mensen ziek na te zijn ingeënt. Is dan, gezien deze opeenvolging, hun vaccinatie de boosdoener? Als de producent van de entstof en/of de overheid door de gelaedeerde voor de schade...

lees meer

Bange bestuurders-beginsel

 • Antoni Brack
 • Ondernemingsrecht
 • Artikel
 • publicatiedatum:

In NJB 2020/34 (pp 2520-2527) publiceerde Tim Bleeker een artikel met als titel “ De angst voor bange bestuurders ontrafeld ”. Antoni Brack heeft het met veel belangstelling gelezen, het is goed...

lees meer

Nieuw auteurscontractenrecht 2021

 • Dirk Visser
 • Auteursrecht
 • Artikel
 • publicatiedatum:

Per 7 juni 2021 is het auteurscontractenrecht veranderd. Auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en opdrachtgevers worden geconfronteerd met nieuwe regels en nieuwe onzekerheden...

lees meer

Blijf van mijn merk af, lullo!

 • Corstiaan Kan
 • Auteursrecht
 • Annotatie
 • publicatiedatum:

Het lanceren van een ‘ongeautoriseerde’ Jiskefet – encyclopedie was voor de auteurs niet een geheel onlogische vervolgstap nadat zij eerder – met succes - de ‘Koot & Bie encyclopedie’ (2020)...

lees meer

Geen ruimte maar richting

 • Arjan Widlak
 • Bestuursrecht
 • Artikel
 • publicatiedatum:

Na de toeslagenaffaire is er veel aandacht noodzaak om bij de uitvoering van overheidsbeleid meer rekening te houden met het individu, met de burger. In nummer 3 van 2021 is in het Nederlands...

lees meer

Computers zullen nooit rechtspreken!

In het liber amicorum voor Frans Rikhof (EY) gaat Leo van der Wees, op persoonlijke titel, in op de rol van kunstmatige intelligentie bij het rechtspreken. Hij gelooft in een samenwerking tussen...

lees meer