Veranker publiek belang beter in intern toezicht

Auteur(s):
  • Antoni Brack, Universiteit Twente / ABC Antoni Brack Consulting: Compliance en Governance
Bron:
  • Goed Bestuur &Toezicht 2 2014, p. 24-32, Mediawerf Uitgevers

Samenvatting

Uit een vergelijking van vier governancecodes in de semipublieke sector blijkt dat ze weliswaar verschillen in omvang en structuur, maar niet veel van inhoud: de normen, principes en directieven op de drie thema’s besturen, toezicht houden en verantwoorden vertonen veel gelijkenis. Deze thema’s zouden de kern moeten zijn van elke governancecode, dus zou dan niet gewerkt kunnen worden met een metacode voor semipublieke instellingen? Er wordt een aanzet gegeven voor de borging van het publieke belang in de raden van toezicht door de herintroductie van de reeds bekende figuur van de “regeringscommissaris”. Deze zou de verbinding kunnen vormen tussen het interne toezicht binnen de semipublieke instelling en de - het algemeen belang toepassende - externe toezichthouder.

Volledige tekst

Klik op de link in de linkerkantlijn voor de volledige tekst van dit artikel.

Titel, auteur en bron

Titel

Veranker publiek belang beter in intern toezicht

Auteur(s)

Antoni Brack

Bron

Goed Bestuur &Toezicht 2 2014, p. 24-32, Mediawerf Uitgevers

Permanente link

Huidige versie

https://www.openrecht.nl?jcdi=JCDI:ALT576:1