Noot bij ECLI:NL:HR:2014:830 - overgang van onderneming, overgang van werknemer?

Auteur(s): Bron:
  • Nederlandse Jurisprudentie, NJ 2017/193, Wolters Kluwer

Samenvatting

Overgang van onderneming in zin art. 7:662-7:666 BW; Richtlijn 77/187/EEG; maatstaf; strekking; ruime uitleg begrip ‘overdracht’ art. 1 lid 1 Richtlijn; economische eenheid; identiteit bedrijf of onderdeel daarvan bewaard gebleven?

Volledige tekst

Deze inmiddels wat oudere uitspraak verdient toch een korte noot. Of sprake is van een overgang van onderneming hangt mede af van het antwoord op de vraag of de identiteit van de overgedragen onderneming is behouden. Dat antwoord moet worden gevonden aan de hand van alle feitelijke omstandigheden. In het bekende Spijkers-arrest (HvJ EG 18 maart 1986, ECLI:EU:C:1986:127, NJ 1987/502) heeft het Europese hof een zevental omstandigheden die kenmerkend zijn voor het identiteitsbehoud opgesomd. Uit dit arrest van de Hoge Raad blijkt dat dit aspecten zijn die niet afzonderlijk mogen worden beoordeeld, in die zin dat op één van die omstandigheden de zaak reeds kan worden beslist. De rechter dient alle omstandigheden bij de beantwoording van de vraag of sprake is van identiteitsbehoud te betrekken. Het hof had dat niet gedaan, maar op grond van één van de omstandigheden, te weten dat de voorraden niet zijn overgenomen, reeds aangenomen dat geen sprake van overgang van onderneming was. Nu het behoud van identiteit met name blijkt uit het daadwerkelijk voortzetten of hervatten van dezelfde of soortgelijke activiteiten door de nieuwe ondernemer kan die beoordeling niet alleen om die omstandigheid plaatsvinden.

De rechter dient bij de beoordeling van de vraag of sprake is van identiteitsbehoud ook rekening te houden met andere feiten en omstandigheden dan die in het Spijkers-arrest zijn opgesomd. Het Hof van Justitie EU heeft al eerder overwogen dat die opsomming niet limitatief is. In deze zaak is vooral van belang dat de werknemer stelt dat de nieuwe ondernemer in uitingen in de pers en op de website de indruk heeft gewekt dat sprake is van een voortzetting van reeds bestaande activiteiten. De Hoge Raad overweegt dat het zonder nadere motivering niet begrijpelijk is waarom het hof deze stelling niet van belang acht.

Dit arrest is ook gepubliceerd in Ondernemingsrecht 2014/123, m.nt. van R.A.A. Duk, als JOR 2014/184, m.nt. van E. Loesberg, als JAR 2014/124, m.nt. van R.M. Beltzer, in TRA 2014/56, met annotatie van M.S.A. Vegter, als RvdW2014/552, als Prg. 2014/141, als RAR 2014/121 en als ECLI:NL:HR:2014:830.

Titel, auteur en bron

Titel

Noot bij ECLI:NL:HR:2014:830 - overgang van onderneming, overgang van werknemer?

Auteur(s)

Evert Verhulp

Bron

Nederlandse Jurisprudentie, NJ 2017/193, Wolters Kluwer

Permanente link

Huidige versie

https://www.openrecht.nl?jcdi=JCDI:ALT390:1